22 APRIL 2024
 

STADGAR

S T A D G A R
§ 1 Föreningens namn
Riksförbundets namn är Sveriges Travamatörers Riksförbund, STaR, nedan kallat Riksförbundet. Riksförbundet organiserar i Sverige verksamma amatörklubbar, nedan kallade klubbar. Riksförbundet, som bildades den 20 december 1958 i Malmö, skall utgöra riksorganisation för Sveriges travamatörer.

§ 2 Riksförbundets ändamål
Riksförbundet har till ändamål att:
· tillvarata anslutna klubbars intressen i svensk travsport.
· tillvarata travamatörernas intressen i svensk travsport.
· bedriva utbildnings- och informationsverksamhet för Sveriges travamatörer.
· i samarbete med andra travorganisationer medverka till sportens utveckling och då företräda landets travamatörer i sportens centrala organisationer.
· verka för nationellt och internationellt amatörutbyte.
· verka för att startmöjligheter för amatörer i amatörlopp finns i tillfredsställande omfattning på landets samtliga travbanor.
· verka för nyrekrytering av amatörer till sporten.
· verka för en kvalitativ högstående utbildning för körlicens.
· i övrigt företräda landets travamatörer.

§ 3 Medlemskap
Medlemskap i Riksförbundet kan beviljas varje svensk amatörklubb efter till styrelsen ställd skriftlig ansökan. Efter styrelseberedning avgör årsmötet om medlemskap skall beviljas.

§ 4 Utträde Klubbar äger efter skriftlig anmälan antagen på lokalt årsmöte utträda ur Riksförbundet. Utträde sker vid närmast följande årsskifte.

§ 5 Uteslutning Riksförbundet kan besluta om uteslutning av medlemsklubb som underlåtit att följa Riksförbundets stadgar eller stadgeenligt fattade beslut. För beslut om uteslutning av klubb fodras att minst två tredjedelar av vid årsstämman avgivna röster förordar uteslutning. Riksförbundet äger rätt att efter styrelsens förslag utesluta klubb som skadat Riksförbundets eller sportens anseende. Klubb som häftar i skuld till Riksförbundet kan uteslutas.

§ 6 Medlemsavgift Ordinarie årsmöte fastställer avgifter till Riksförbundet.
Årsavgiften skall erläggas inom det gällande årets första kvartal, d v s innan mars månads slut.

§ 7 Styrelsen
Riksförbundets styrelse består av fem ordinarie ledamöter jämte två suppleanter.
Ordföranden väljs av årsmötet för ett år i taget.
Val av två ordinarie ledamöter sker årligen. (totalt 4 st, väljes omlott 2 per år) Dessa väljs för två år i taget.
Suppleanterna väljs på två år i taget (totalt 2 st, väljes omlott 1 per år). De har närvarorätt vid styrelsemöten även då antalet ordinarie ledamöter är fulltaligt. Kostnaderna för närvaron betalas då ej av Riksförbundet.
Vice ordförande, kassör och sekreterare utses av och inom styrelsen. Styrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter är närvarande. Vid lika röstantal har ordföranden utslagsröst.

§ 8 Teckningsrätt Riksförbundet tecknas av ordförande, Svensk Ekonomitjänst AB i Malmö eller 2 ordinarie ledamöter i STaR´s styrelse.

§ 9 Styrelsen och dess verksamhet
Styrelsens åligganden är:
· att företräda Riksförbundet i alla frågor av övergripande karaktär och fatta beslut med bindande kraft för de lokala klubbarna.
· att förvalta Riksförbundets tillgångar i enlighet med dessa frågor.
· att utgöra remissinstans i frågor med aktualitet för amatörsporten, samt förbereda och avge utlåtanden när det gäller frågor som skall behandlas på årsmöte eller annat allmänt möte.
· att kalla de lokala klubbarna till ordinarie årsmöte samt övriga allmänna möten.

§ 10 Årsmöte, ordinarie och extra Ordinarie årsmöte avhålls i samband med SM, annars före september månads utgång. Extra årsmöte kan inkallas av styrelsen eller då minst hälften av klubbarna enats därom. Anledning till inkallande skall anges.
Klubbarna kallas till ordinarie- respektive extra årsmöte med brev senast åtta veckor före mötesdatum. Motioner till årsmöte skall insändas senast sex veckor före mötesdatum. Styrelsen distribuerar insända motioner till medlemsklubbarna senast fyra veckor före mötesdatum.

§ 11 Årsmötesdagordning Vid ordinarie årsmöte skall förekomma:
· Mötet öppnas
· Fråga om mötet är i stadgeenlig ordning utlyst
· Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
· Val av mötesordförande
· Val av mötessekreterare
· Föredragande av styrelsens berättelse
· Kassörens rapport
· Revisionsberättelse
· Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
· Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
· Val av två revisorer samt en revisorsuppleant
· Val av valberedning om tre personer varav en sammankallande
· Formulering av valberedningsinstruktion för det kommande verksamhetsåret
· Fastställande av medlemsavgift
· Val av representant i F.E.G.A.T.
· Från styrelsen hänskjutna frågor
· Behandling av stadgeenligt inkomna motioner

§ 12 Röstning
Varje klubb disponerar en röst per påbörjat 100-tal medlemmar. Klubb måste vara representerad av delegat som är klubbmedlem för att kunna utöva rösträtt.

§ 13 Stadgeändring
Beslut om ändring av dessa stadgar är ej giltigt med mindre än att samtliga närvarande klubbrepresentanter är överens eller beslutet fattas av två på varandra följande möten, varav ett årsmöte och på det möte som sist hållits, biträtts av minst två tredjedelar av antalet angivna röster. Mellan de båda mötena skall minst en månad förflyta.

§ 14 Upplösning Beslut om Riksförbundets upplösning är ej giltigt med mindre än att samtliga klubbar är eniga om det eller beslutet fattas av två på varandra följande möten, varav ett ordinera årsmöte och på det möte som sist hållits biträtts av minst två tredjedelar av antalet angivna röster. Mellan de båda mötena skall minst en månad förflyta.

§ 15 Likvidation Skulle Riksförbundet upphöra, skall sedan alla skulder betalats, Riksförbundets tillgångar överlåtas till annan ideell organisation som i sitt arbete gagnar svensk travamatörsport. STADGAR ANTAGNA 1994-03-20
Reviderade 1997-03-16, 1999-02-21, 2004-05-24, 2004-07-22 samt 2006-06-06.
2007-08-05 – Teckningsrätt
2009-08-06 – Ledamöter, 4 st väljes på 2 år i taget och omlott 2 st/år. Suppleanter, 2 st väljes på 2 år i taget och omlott 1 st/år.